Mevsim Yenice: Tekme Tokatlı Şehir RehberiBu y l pek fazla yk okuma f rsat m olmam t Bu kitab bu nedenle y l bitmeden okuma s ramda en ne alm t m do ru bir karar ald m anlad m G l mseten bir ithafla bu ithafa mazhar olan ki i 73 sayfada tekrar kar m za kacak ba layan kitap bu y l i inde akl mda kalacak yk kitaplar ndan birisi olduZira ben bu kitaptaki yk leri ok do al buldumDo all ktan ne kast etti imi a klayarak ba layay m yk lerde zellikle sevmedi im pek ok ey var Bunlar madde madde zetlersem Konunun ilgi ekici olmas i in fazla abart l olaylarla dolu olmas Ki ilerin er ek i olmamalar fazla m kemmel fazla k t fazla iyi veya karikat rvari olmalar belirgin ama ok belirgin bir y nleriyle n plana kmalar Not bu kitapta buna uyan bir smail karakteri var ama bunun d nda karakterler son derece do al Olaylar n bilindik yerlerde ak lda kal c zamanlarda Course of Action ge melerigibi eyleri s ralayabilirimOysa bu kitab n ilk yk s A k Art rma ilgi ekici bir konuyu abart s z sade bir dille anlat rken mesela yk i in se ilen tablo ok me hur bir ressam n ok ama ok bilindik bir tablosu de il bunun yerine okurlar n o unun ilk defa rece i ak lda kal c fakat pop ler olmayan bir tablo Yine bu yk de Derya karakteri olaylar n i erisinde Christmas Masquerades gerekti i mesafede duruyor Derya karakteri edebiyatta al k n oldu umuz kad n karakterleriibi s per topik de il view spoilerOnun yerine bizim ba karakterimizin s zkonusu tabloda kilolu bir kad n olmas ndan t r etkilendi i kilolu bir kad n hide spoiler Bu kitab tek bir kelime ile anlatmam Skylars Outlaw gerekse ironi kesinlikle ilk tercihim olurdu Hemen her yk de h z nl say labilecek bir sahneye tan k olurken yle ayr nt veya yorumlarla l msedim ki i imin ac s hafifledi Yazar olaylar dramatikle tirmeden tersine manidar bir tebess mle aktarmay ok iyi ba arm Kitap ilgin karakterle dolu Tilkiler A M Kals n daki smail A k Art rma daki Ahmet Bey veya Yer Yar ld ine Girdi deki Arma an unutulmaz yk lerde yaln zkusurlu ama yaln zl klar n kusurlar n dost edinmeyi bilmi karakterler n planda Hayal k r kl klar yla veya i inde s k p kald klar durumlarla ba etmeyi renmi onlarla ya amay becerebilen hatta biraz da dalga Blades Lady ge en karakterler bunlar Bu nedenle t m yaln zl klar na ba ar s zl klar na veya aresizliklerine ra men ac nas de il l karakterler yaratm yazarAk c yormayan ama belli ki emek verilmi zenli bir dil h kim kitaba A dal olmadan etkileyici olmay becermi Basit ama kilit ayr nt lar yk lerin sahne sahne Learning Yii Testing g z mde canlanmas n sa lad Bu bak mdan olduk a sinematografik bir kitap diyebilirim Tekme Tokatl ehir Rehberi i inDiyaloglar yk lerin ne kan bir di er zelli i zellikle son d nem T rk e edebiyatta yo unlu u ve c azalan diyaloglar yk lere can katm Duygular okura aktarmakta veya karakterleri bir rp da tan maya katk da bulunmu Tekme Tokatl ehir Reh. Böyle ya da burada bir yerde olmalı okyanus sesi Yer yarıldı da içine mi irdi durağan yolcu Tekme tokatlı şehir rehberinde açık artırmayla tilkiler aç mı kalsın Muz ve kovboylar Yalandan Kim Ölmüş Limited Şirketi'nin mi Manasız mı örünüyor yukarıda yazılanlar Bu kitabı bu ilk kitabı açtığınızda o kadar manasız örünmeyebilir.

Mevsim Yenice Ü 6 REVIEW

KINDLE Tekme Tokatlı Şehir Rehberi î Mevsim Yenice – ecogenlife.org

Zan en kalemlere b rak yor kendini Vallahi mutlu oluyorum bu yeni elenlerin seslerine yk severlerin kesinlikle okumas n tavsiye ederim yi okumalar le aras nda yaln z kal nca yemek yerine kitap okumay tercih ettim iyi ki de yle yapm m yk okuman n belki de en keyifli yan elinizin alt nda bulundu unda k sa bir bo lukta ba lay p bitirebilmekSon iki yk ye kadar kitaba ka puan verece im konusunda net de ildim fakat kitap bitti inde b t n d nerek anl k hislerimle be endi ime h k m verdimYenice nin zellikle Kitap Oburu ndaki s yle isini de dinleyince ne yazmaya veya nas l anlatmaya al t hakk nda nbilgim olmu tu rne in karakter isimlerini belirleme y ntemi hikayenin k noktas yazma s recinin eli imi vb En ok be endi im yk s s ras ylaYalandan Kim lm Ltd tiYer Yar ld ine GirdiTekme Tokatl ehir Rehberi Kitabevlerinde hep kar ma ksa da buradaki yorumlar okuduktan sonra okumaya karar verdimSon zamanlarda okudu um yk kitaplar na dair hislerimi k saca payla rken hep bir eyden yak n yorum art k okudu um yk ler birbirinin ayn The Philosophical Journey gibieliyor hepsine h kim olan tek bir slup varm Asset Protection gibi hepsi ayn konular ele al yorlarmibi hissediyorum zellikle bu son durumdan yani ayn konular n ele al nmas ndan Enzymes Enzyme Therapy ger ekten bir hayli ik yet iyim Kitaptaki yk ler sanki ayn konunun farkl anlat mlar hissiyat n uyand r yor bende Bu elbette tercihtir bir kitapta tek bir tema ele al n yor olabilir Bununla birlikte Tekme Tokatl ehir Rehberi nin uzun zaman sonra ilk defa bende uyand rmayan bir yk kitab oldu unu belirtmem laz m Kitapta yer alan on bir yk n n birbiriyle s k bir ili ki i inde oldu unu s ylemek zor De i ik konular farkl karakterlerle anlat yor Bu a dan son zamanlarda okuduklar mdan farkl oldu unu s yleyebilirim Mevsim Yenice art k takip edece im yk yazarlar n n aras nda Kapa ndan ithaf yaz s nae ene kadar y z n zde farkl kaslar harekete Blindsided ge iriyor olmas bile her eyi anlat yor asl ndaKitap bitti inde ne yazsam ne anlatsam da heyecan m tela m damdan d m ifade etse diye d n p durdum Bir elini mizah n di er elini ironinin tuttu u k k zeki yaramaz bir k z n n neelen ta lara tekmeler atarken dallardaki ku lara ark lar s ylemesi ve arada bir ellerini tutanlar taraf ndan da hoppa lk yk ile ba lad y re ime dokunmaya Mevsim Yenice Her bir yk ile de dokundu u yeri ok amaya devam etti nan lmaz At Land g zel yk lerle dolu Tekme Tokatl ehir Rehberi Her biri birbirinden l ve h z nl 11 yk Kitap boyunca en ok dikkatimi eken ey her yk n n bir kay ptan km olmas yd Bir kay p ve etraf nda ekillenen silikle en On the Run g lenen deliren hayatlarKitapta ok fazla sevemedi im tek yk kitaba ad n veren yk oldu Bir t rl i ineiremedim Ama onun d ndaki b t n yk ler ile beni yakalad Mevsim Yenice slubunu da anlatt klar n da ok sevdimBundan sonra takipteyim. Dum Baban nerede Armağan Herkesin babası var Hırsla etrafa bakındım kimse yoktu Sonra babama baktım Beni bu duruma düşürdüğü için ona kızdım sonra hemen affettim rahmetliyi Yerden bir avuç toprak alıp kolum kopacak kadar şiddetle uzağa fırlattım sesleri babamla kovar The Price Of Blood (Phil Broker, gibi Varücümle bağırdım Yer yarıldı dedim yer yarıldı içine ir.

Beri ni h z n ve tebess m n birbirine ne zaman nas l kar t n anlamadan keyifle okudum Son d nem kar la t m en farkl en etkileyici yk kitaplar ndan biri oldu San r m aramaktan vazge ti in ey neyse bulmaya da en yakla t n oHem tek olmak her zaman l olmak demekti kimseye muhta olmamak Normalde pek yk okumam hep roman O da hep bilindik arantili sevmeyeni d v yorlar cinsinden Ama Mevsim Yenice nin bu yk kitab beni z mbalad yerime resmen Bakay m be enecek miyim diye ba lad m ilk yk den itibaren aralarda tabi d nme molalar vererek t m yk leri okuyup bitirdim Hepsi ayr ayr deh et bir yarat c l n r n olan bu yk ler size ne katacak bilmiyorum ama yazar n b yle bir kayg s n n oldu unu da hi zannetmiyorum a k as nk o bilgi birikimini edebiyat bilgisini felsefi altyap s n bize stermek i in en ufak bir abada bulunmadan su i er Pregnant Man gibi yazm olsa da biz onun yk lerinden net anla labilir sat rlar n Heyecan duydum bu kitab okurken Hem bat l bir hareketlilik hem bize yak r bir h z n vard yk lerdeKaranl k yk ler olmasa da kara yk lerdiMevsim Yenice nin esprili dili ile bizi ho bir yere t rece ini d n rken birden duvara arp yoruz o u yk deBen s rekli Etgar Keret e benzettim Yenice nin tarz n Zaten Ya Da yk s n de Keret in Kir Nimrod ld r lar yk s ne nazire olarak yazm Mevsim Han m T m yk lerde Keret inkine benzer bir ola and l k var aripsiyorsunuz olanlar olmaz yle ey dedim yk lerin ba nda ama yava yava i ine ekilip tokad yedim Yazar tekme tokat okuyucuya dal yor nk sezdirmeden Karn n za yedi iniz yumru un ac s sonradan k yor Garip bir ekilde akala t n z arkada n z n att yumruk ibiMevsim Yenice kar n bo luklar m z iyi biliyor S rekli oralara al yorEn ok B yle yk s n sevdim H zl ve sert yi bir yumrukAylar sonra elen d zelti Ne ok dayak metaforu kullanm m bezdim kendimdenBenzetmeler ve yk ki ilerinin isimleri bile ba l ba na yk bu kitaptaDayak yiyerek kendini sa altan yk ki isinin ad Demir D v le d v le ekil al yor Eser var mesela eski e i S mer ad nda bir arkeolog i yalan s ylemek olan bir kad n var ki ad Akel do ru d r st Ads z s k nt i imde y kselmeye ba l yordu yutkunduk a k k hareketleriyle evresini a nd ran koca kayadan anl yordum bunu s 43Tesisat bo vermi bir adamd Hayatla olan tek ba aya n n alt ndaki zeminmi ibi ayaklar n s r ye s r ye y r r yleleri s 56Ama senin i in de i im vaktidir te ylesine bir ba kala m kayas The House Girl gelip oturmu tu i ime s 66A k dersen ona soracaks n bilim ilim onun i i ahlak bek ili i sertifikas zihninin duvarlar nda as l zaten s 73 Can m ac tan yk ler okudum bir kez olsun l msemeden hep a r mlarla u ra t m durdum Yine de bunu edebiyat yapt nda k r lm yorum aksine The Accursed garip bir haz duyuyorum Bu yk lerle de tam o hissi yeniden tecr beledim T rk edebiyat ne kadar zel ya. Mevsim Yenice olgun bir ilk kitapla okuyucunun karşısına çıkıyor İstihzayı elden bırakmayan erektiğinde yoran öyküler yazıyor Anlatıcısının sesi bir değil bin Tekme Tokatlı Şehir Rehberi öyküye yeni bir soluk oluyor Ama soluğu verdikten sonra kahkahasını da patlatıyor Ayağa kalkıp dizlerimdeki toprağı silkelerken çocuk sesleri duy.

1985’de İzmir’de doğdu Üniversitede fizik öğrenimi gördü Açık Artırma öyküsüyle 2015 altKitap Öykü Yarışması’nda birinciliğe layık görüldü 2015 ve 2016 yıllarında farklı iki dosyayla Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri’nde öykü dalında “dikkate değer” bulundu İlk kitabı Tekme Tokatlı Şehir Rehberi Everest Yayınları Notre Dame de Sion Edebiyat Ödülleri'nde Mansiyon Ödülüne layık görülmüştür20