ناصر صفاریان: آیه‌های آه ناگفته‌هایی از زندگی و کار فروغ فرخزاد? فروغی تصویر شده است که واقعا وجود داشته و نه فروغ یک بعدی ای که برخی در ذهن خود ساخته ان?.

Read آیه‌های آه ناگفته‌هایی از زندگی و کار فروغ فرخزاد

Ebook Epub آیه‌های آه ناگفته‌هایی از زندگی و کار فروغ فرخزاد ¾ ناصر صفاریان – ecogenlife.org

پژوهش حاضر از ابتدا بر این مبنا انجام شده است که بر جنبه هایی تکیه کند که قابلیت بحث های

?دید را داشته باشد بدین منظور تلاش شده است تا تمامی وجوه شخصیتی فروغ فرخزاد کنارزده شده