C. Radhakrishnan: തീക്കടല്‍ കടഞ്ഞു തിരുമധുരംExcellent I think everybody should know the life story of the father of their language It is minimum for anybody who loves their mother tongue CRadhakrishnan has done all those who love their mother tongue a great favor by writing the biography of Ezhuthachan Especially when all the history we get are corrupted by the ones who were in power I really not sure whether there is another book that can claim so much research went into it and gives us a clear picture of the life our forefathers had to go through among the warlords who were as selfish as they are everywhere with no value or respect for anybody else The best Malayalam novel I read in the past 15 years It is a must read for Keralites before they die Theekkadal Kadanju Thirumadhuram is the story of Thunjathezhuthachan the father of Malayalam language The novel deals with Tunjathezhuthachan s struggles his fight against establishment a painful account of his sacrifices to translate Ramayanam into Malayalam language Ezhuthachan created full fledged Malayalam language without his efforts the non brahmins would not have understood many epics of Hinduism since most of them were written in Sanskrit Radhakrishnan won the Moorthidevi award for this book in 2013 one of the highest literary award in India followed by Ezhuthachan award in 2016 If you haven t read this book plea. ഉപജാപങ്ങളില്‍നിന്ന്‌ ഉടലെടുത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതങ്ങളായ ഐതിഹ്യങ്ങളാലും ആരോപണങ്ങളാലും അപ്പാടെ വികലമാക്കപ്പെട്ട ധന്യജീവിതകഥയെ വീട്ടില്‍നിന്നേ കേട്ടും ചരിത്രപാഠങ്ങള്‍ ഒത്തുനോക്കിയും പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ അന്വേ.

review À eBook, PDF or Kindle ePUB Ô C. Radhakrishnan

Se consider it and add to your reading list One of the rare books from CRadhakrishnan that I found too boring to proceed This is the life history of Thunjathu Ramanujan Ezhuthachan It is true that I was not that keen to read about his life So only when one of my friend gave me this book I thought of reading it Perhaps it was too poetic for a novel and CR seems to be very devoted to the historic character It maybe that others might like the book There are elements in for others who likes such style For me personally it was a put off Thunchath EzhutthachanThe name is a hallowed one Very few languages have recorded ancestry and very few people can claim to have created languages The gentleman mentioned above is widely recognised by us Malayalis the people of Kerala as the father of our language Malayalam I had studied about Ezhutthachan which itself means Father of Writing in school It is generally agreed that he created the modern Malayalam script adapted letters from Sanskrit and Tamil to provide for all the spoken sounds in Malayalam thus removing the discrepancy between the spoken and the written language He also composed Malayalam versions of the Ramayana Mahabharata and the Bhagavata His Hari Nama Keerthanam Prayers in praise of the Lord s Name is one of the most popular prayer songs even todayAccording to popular legend. ഷിച്ചും കിട്ടിയ അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തില്‍ യുക്തിഭദ്രമായി പുനഃസൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുന്നു യുഗപ്രഭാവനായ ഒരു സര്‍ഗ്ഗപ്രതിഭയെ സമൂഹഘടനയും ചരിത്രഗതിയും എവ്വിധമൊക്കെ വേട്ടയാടി എന്നതിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രമാണിത്‌ അതോ?.

Online Ebook തീക്കടല്‍ കടഞ്ഞു തിരുമധുരം å C. Radhakrishnan – ecogenlife.org

Ezhutthachan was a man of one of the low castes a man who drank and ate fish possibly also tapped toddy from coconut palms In present day Kerala the Ezhutthachans are ranked as OBC Other Backward Caste However this caste name was adopted relatively recently only in 1921 Before that anyone who taught children were known as Ezhutthachan it may also have been Ezhutthaasaan Master of Letters As it happens with most things in Kerala the exact caste of Ezhutthachan has led to a caste dispute both the Nair community who belong to forward castes and the Ezhutthachan community claiming him With the status of historical records of Kerala being what they are it is not likely that this issue will be resolved anytime soon if ever The problem is also compounded by the fact that all castes in Kerala from Nair downwards are officially Sudras according to the ancient system of the four Varnas castes of Vedic Brahmanism The Brahmins who came to Kerala relatively late in history seem to have elevated some of the local ruling families to a higher caste and dumped the rest under the umbrella of Sudras so Ezhutthachan may have been any non Brahmin who taught childrenSo much for official history The renowned Malayalam novelist C Radhakrishnan has a different story to tell one which he has dug up from family legendsRead the rest of the review here. ??ൊപ്പം ആ ധന്യാത്മാവ്‌ സ്വജീവന്‍ പണയപ്പെടുത്തി ആയുരന്ത്യംവരെ നിര്‍ഭീകം കാത്ത മഹാദര്‍ശനം സരളസുന്ദരമായി അനാവൃതമാവുന്നു അഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടു മുന്‍പത്തെ കേരളീയ ജീവിതചിത്രം കണ്‍മുന്നില്‍ തെളിയുകയും ചെയ്യുന്ന?.

C Radhakrishnan Malayalam സി രാധാകൃഷ്ണന് 15 February 1939 is a renowned writer and film director in Malayalam language from Kerala state